«Området knyttet til Akershus Energi Verk (AEV) ved Rånåsfoss er et kulturminne av nasjonal og regional verdi, som har betydning langt utover lokalhistorisk perspektiv. Området fremstår som helhetlig, med åpne parklignende arealer og enhetlig bebyggelse. Bygningene er knappe og kompakte i sin utforming. Boligene ligger i en felles struktur og er godt knyttet til e-verkets øvrige verneverdige anlegg. Dette særpreget er det viktig å ta vare på. Samlet representerer området et godt bevart eksempel på industrimiljø med tilhørende boliger fra begynnelsen av 1900-tallet.»

Anne Grindal Søbye, saksbehandler (hentet fra Glomma gjennom Sørum – livet langs elva).

De gamle funksjonærboligene på østsida av elva ble satt opp i forbindelse med kraftverket. Disse boligene ble i 2006 vernet som en del av Sørum kommunes kulturminnevernplan og de private eierne må rette seg etter reguleringsbestemmelsene, spesielt med tanke på eksteriør og fortetting. Dette medfører potensielt ekstrakostnader som huseierne må ta på egen kappe.

Brua som er en essensiell del av Rånåsfoss, selve landemerket til Rånåsfoss, ble også bygd i forbindelse med kraftverket. Brua som er kanskje den aller eldste myke hengebrua vi har igjen i landet, har tilsynelatende ikke blitt vedlikeholdt av Statens Vegvesen de siste 20-25 årene og nå vurderes revet fordi etterslepet på vedlikeholdet blir for dyrt. Mange syntes det er mildt sagt provoserende at vedlikeholdet har vært fraværende.

Det må være samsvar for kulturminneforvaltningen mellom det offentliges krav og reguleringer av private eiere og krav til det offentliges eget eieransvar og vedlikehold av sentrale kulturminner.

Det historiske viktig stedet, Rånåsfoss, må ses på i helhet og det virker selvmotsigende å verne private boliger og samtidig rive hengebrua. Brua, kraftverket og funksjonærboligene utgjør det historiske Rånåsfoss.

Tilbakemeldinger som Opplev Sørum har fått er at boligeierne på Rånåsfoss er stolte av hjemmene sine og ønsker å ta vare på de historiske husene, da er det rett og rimelig at det offentlige tar vare på den historiske brua.

Rånåsfoss bru

Rånåsfoss brua slik vi kjenner den idag ble bygd i 1927. Dette bildet er tatt fra østsiden av elva og vi kan se jernbanesporene. MEN kan dette være et bilde av den første hengebrua i 1918? Det ser unektelig ut som det var liv i fossen under brua som kanskje kan indikere at denne brua kom før kraftverket i 1922.

Vi har blitt fortalt at dette bildet ble tatt i forbindelse med rekogniseringen for byggingen av den første brua over Glomma. Bildet er tatt før kraftstasjonen og dammen ble bygd og vi kan se mølla og sagbrukene som ligger langs elvebredden før dammen ble utbygd. Ifølge Glommaboka brant mølla (på denne siden av elva) ned i år 1900, hvis det er riktig så må bildet være fra slutten av 1800-tallet.

Takk til Trond Arne Bøler for utlån av bilder, som han arvet av sin bestefar Finn Nordli.

[cmbd_single_business slug=»ranasfoss-bru»]