Utdrag fra Akershus fylkesveghistorie, 1954, skrevet av J. Gjærum

«I 1918, da Akershus Elektrisitetsverk begynte med å bygge ut Rånåsfossen, ble det blant annet oppført en provisorisk hengebru over Glomma ovenfor fossen.

Denne provisoriske hengebru, som hadde en lengde av 183 m og kjøre- og gangbane på 2 meters bredde, tok sikte på å formidle den lettere transport under utbygging av kraftanlegget.

Den 10. sept. 1921 meddeler Akershus Elektrisistetsverk i brev til vegbvesenet at det er en forutsetning at Rånåsfoss bru overdras til de interesserte kommuner vederlagsfritt. 

På denne tid var Sørum og Nes herreder i sving med forbindelsesveger på vestsiden av Glomma som tok sikte på at Rånåsfoss bru skulle bli bindeleddet over Glomma til Rånåsfoss jernbanestasjon.

Imidlertid var overingeniøren for vegvesenet meget betenklig på å overta Rånåsfoss bru, da den var altfor svakt bygget.

Overingeniørens forslag til ombygging av brua forelå for fylkestinget i 1922. Innledningsvis peker overingeniøren på at brua må tas ned og ombygges. Med 3 meters bredde vil ombygging av brua koste kr. 195,000,-. Samtidig hadde overingeniøren antydet fordelingen av anleggsomkostningene mellom de 3 interesserte kommuner Sørum, Blaker og Nes. 

Sørum herredstyrebesluttet 3. mai 1923 å gå med på 40 % som av overingeniøren foreslått.

Blaker herredstyre i møte 5. mai s. å. kunne ikke gå lenger enn til 15 % av utgiftene.

Nes herrestyre behandlet i møte 7. mai s. å. saken, og besluttet å gå med på inntil 25 %. 

Fordelingsgrunnlaget av de påregnede omkostninger for ombyggingen av Rånåsfoss bru var således i første omgang ikke i orden. Men i 1927 ble spørsmålet ordnet på den måte at Akershus Elektrisitetsverk overtok 1/3 part av anleggsomkostningene. Av de resterende overslag kr. 130,000,- overtar fylket 1/3, og resten overtas av Sørum 35%, Blaker 20 % og Nes 45%.

Ombyggingsarbeidet av Rånåsfoss bru ble iverksatt 7. april 1927, var ferdig s. å.»

Billedtekst:

Hovedbildet: Kanskje det første bilde som eksisterer av Rånåsfoss brua. Det vurderes om bildet er fra den første brua som ble bygget i 1918 og som ble ombygget i 1927 slik vi kjenner den idag. Foto eier Trond Arne Bøler

 

Illustrasjonsfoto fra byggingen av Bingsfoss bru (Blaker og Sørum Historielag).