Bygningen er befart slik den står etter at noe av bygningstømmeret er gjort synlig under arbeidet med demonteringen. Uttalelser om den tekniske tilstanden er gjort på  bakgrunn av det som var synlig på befaringstilstanden, samt bygningens generelle tilstand. 

Kjeller og fundamentering.

 Bygningen har to adskilte kjellerrom. Det ene er vesentlig endret i senere tid, mens det andre består av flere sammenhengende steinbuehvelv med tegl i konstruksjonen. Begge kjellerne fremstår uten skader av betydning. Steinbuehvelvene har ingen tegn til setninger av betydning, og kan ikke utgjøre noen trussel for bygningens stabilitet eller almenne tilstand. Det første buehvelvet har et riss som går radielt i buen, trolig som følge av en tidlig ombygging. Dette risset er uten betydning for konstruksjonens stabilitet. Begge hvelvene er murt opp av en steintype som gikk ut av produksjon ca 1810. Rommene vil kunne settes  i stand uten omfattende reparasjoner, og til en rimelig kostnad. Husets fundamentering viser ellers ingen tegn på alvorlige skade. Generelt har bygningen svært lite setninger etter alderen, og ingen av disse er av kritisk karakter. 

Vegger

 Bygningens hovedkropp er i sin helhet tømret. Noen endringer er gjort på tømmerkjernen ved at det er laget noen nye åpninger. Tømmeret er av god kvalitet, veggene er i meget god forfatning. Det er noen mindre råteskader i bygningen, som enkelt vil la seg utbedre uten omfattende inngrep i konstruksjonen. Enkelte av de nye åpningene mangler beitskier. Dette bør monteres, men jobben lar seg gjøre uten å åpne opp eller jekke på konstruksjonen. Veggkonstruksjonen er såpass god at isolasjonstiltak for å minske varmeledningsevnen ikke vil være regningssvarende innenfor en overskuelig tidsperiode. 

Takkonstruksjon

 Bygningens hovedvolum har helvalmet tak, og er konstruert med bordtak på åser. Innvendige gavltrekanter er tømret opp som luslaftede konstruksjoner. Taket har få eller ingen råteskader. På et tidspunkt har taket hatt mindre arker. En del av åsene er derfor kuttet av, og har redusert bæreevne. Forsterkingene som er satt inn når arkene ble fjernet er utilstrekkelige, og denne løsningen bør utbedres. I praksis innebærer dette å skjøte inn tømmer der hvor åsene er kuttet, fortrinnsvis ved de tømrede gavltrekantene. Jobben krever lokale avdekkinger av takkonstruksjonen, men lar seg gjøre uten en full demontering. Også denne jobben kan gjennomføres innenfor en rimelig kostnadsramme. 

Vinduer

 Husets vinduer er av nyere dato, men vurderes til å være i tilfredstillende teknisk stand. 

Kledning

 Husets kledning er av nyere dato, men av en type som harmonerer fint med bygningen. Med unntak av de to avdekkede feltene har den bare mindre lokale skader, som lett kan utbedres. De to feltene hvor panelen er revet må kompletteres med tilsvarende panel som resten av huset for at helheten skal bli tilfredstillende. Selv om slik panel må spesialproduseres er omfanget begrenset, og kostnadene tilsvarende. 

Vurderinger knyttet til isolasjon

 For en eventuell bruk av bygningen vil det trolig være fordelaktig med tiltak for å bedre isolasjonsevnen. Veggkonstruksjonen er såpass god at isolasjonstiltak for å minske varmeledningsevnen ikke vil være regningssvarende innenfor en overskuelig tidsperiode. Isolasjon av etasjeskiller mellom andre etasje og loft vil trolig være regningssvarende, og lar seg gjøre uten store inngrep i konstruksjonen. I første etasje vil det være mulig å legge til rette for en løsning med vannbåren varme. De fleste gulvene her er av nyere dato, slik at en varmeløsning vil kunne legges inn uten inngrep i de konstruktive elementene.  

Vurdering av verneverdi knyttet mot byggtekniske detaljer.

 Bygningen viser opp et bred historiespenn, som kan avleses i bygningens detaljer. Den fremstår likevel som helhetlig og uvanlig harmonisk. Flere av rommene har byggtekniske detaljer av stor interesse. Avdekkingen av de malte tømmerveggene, svært uvanlig i området, viser også at det er et betydelig potensiale for ytterligere bygningshistoriske funn av stor verdi. Ved en riving vil denne delen av bygningens historie gå tapt. 

Konklusjon

 Den tekniske tilstanden til hovedbygningen på Nordli er meget god, langt bedre enn mange hus av tilsvarende alder. Bygningen vil la seg sette i stand for en forholdsmessig rimelig sum, og uten store inngrep. En fornuftig istandsetting av bygningen vil ikke klasses som en hovedombygging etter Plan- og bygningslovens bokstav. En kan derfor se bort fra kravene som stilles via TEK-normen for nye bygg, som her ikke kommer til anvendelse. Tekniske løsninger som har holdt i 220 år må likevel kunne vurderes som mer enn gode nok, og mer enn forsvarlige. Det vil likevel være mulig å inkorporere moderne tekniske løsninger og krav til tilgjengelighet i den eksisterende bygningen, også dette uten omfattende inngrep.  Mvh Ola H FjeldheimBygningsantikvar