Siden 2006 har Blaker og Sørum Historielag arbeidet målrettet med restaurering av møllebygningen ved Slorafossen i Blaker. Mølledriften opphørte i 1961. Bygningen som ble definert som verneverdig av Norsk Teknisk Museum få år efter driftstans sto for fall i lang tid. Anlegget ble kjøpt av historielaget i 1995 og reddet fra forfall.
Siden 2009 har Slora Mølles Venner stått for restaureringsarbeidet med bistand fra Blaker og Sørum Historielag. I 2012 mottok Slora Mølle støtte fra Sparebankstiftelsen for å sikre det 32 meter lange turbinrøret i tre. Samme år begynte et avgjørende samarbeid mellom historielaget og Kulturminnefondet som sammen har sikret finansieringen av restaureringsarbeidet frem til i dag.
Kulturminnefondets fagekspertise er også avgjørende for å sikre fremdrift og riktig restaurering.
Fjuk-grenda i Sørum er unik ved at det tradisjonelle bygdemiljøet og dets naturlige omgivelser er lite påvirket av den urbaniseringsforurensingen som forekommer mange andre steder på Romerike. Får denne grenda beholde sin egenart, vil området ha en unik rekreasjonsverdi for regionen i ikke altfor fjern fremtid.
Geolog Harald Johansen har over lengre tid arbeidet med de naturgitte forholdene i Sørum generelt og i Fjuk-området spesielt, også med fokus på vannveier. Arkitekt Maria Nesvaag har arbeidet med Slora Mølle og området rundt i lengre tid og levert sin Masteroppgave ved arkitekthøyskolen i København i 2016, med tema kulturminne, natur og uteskole. Under vårt åpne møte vil begge orientere om sine tanker for en videreutvikling av Slora Mølle og området rundt til glede for allmennheten.
Slora Mølles Venner håper å legge til rette for et vitensenter med en uteskole ved Slora Mølle om ikke alt for mange år. Til det er det behov for stor oppslutning i lokalmiljøet.